Data Privacy

De onderhavige algemene voorwaarden stipuleren het gebruik van de website ‘https://www.automatic-systems.com/nl’.

Conform de wet nodigen wij u uit kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden (hierna de Voorwaarden genoemd). Deze Voorwaarden beschrijven uw rechten en verantwoordelijkheden die wettelijk van toepassing zijn wanneer u gebruikmaakt van deze Website.

Deze Website is beschikbaar voor persoonlijk gebruik onder voorbehoud van de Voorwaarden hieronder gedefinieerd.

Door naar deze Website te surfen, deze te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden volledig hebt gelezen, begrepen en aanvaard, alsook dat u zich ertoe verbindt de wetgeving en regelgeving van toepassing na te leven. Als u deze Voorwaarden niet aanvaardt, kunt u geen gebruikmaken van deze Website.

U mag enkel gebruikmaken van deze Website voor legitieme doeleinden. Ander gebruik of misbruik is niet toegestaan.

De inhoud van deze kennisgeving kan worden gewijzigd. Daarom verzoeken wij u deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen en de datum van de laatste update te bekijken.

Wettelijk verplichte informatie

Deze website is eigendom van de naamloze vennootschap AUTOMATIC SYSTEMS, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in Avenue Mercator 5, 1300 Wavre, ingeschreven in de KBO onder het ondernemingsnummer 0406.762.669.

Intracommunautair btw-nummer: BE0406.762.669

Om contact met ons op te nemen:

De publicatieverantwoordelijke van deze Website is dhr. Tanguy DU PARC.

De hosting van de Website wordt verzorgd door het bedrijf:

HAVAS MEDIA France
29-30 Quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX (Frankrijk)
Tel: +33 (0)1 46 93 33 33

Intellectuele eigendom

De Website valt volledig onder de Franse wetgeving inzake auteursrecht, merkenrecht, en in het algemeen, inzake intellectuele eigendom.

Merken en logo’s (woord- en beeldmerken) van AUTOMATIC SYSTEMS die op de Website worden weergegeven zijn geregistreerde handelsmerken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of representatie, alleenstaand of geïntegreerd in andere elementen, is strikt verboden zonder schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van AUTOMATIC SYSTEMS, zijn dochterondernemingen of verbonden entiteiten, of beherende ondernemingen.

De algemene structuur, software, tekst, afbeeldingen, video’s, geluiden, knowhow, animaties, en meer algemeen alle informatie en inhoud op de Website, zijn, tenzij anders bepaald, eigendom van AUTOMATIC SYSTEMS, zijn dochterbedrijven of verbonden entiteiten, of zijn onderhevig aan gebruiks- of exploitatierechten. Deze elementen vallen onder de wetgeving inzake bescherming van het auteursrecht.

Elke gehele of gedeeltelijke representatie, wijziging, reproductie, verdraaiing van de Website of zijn inhoud, ongeacht de manier en het medium waarop, is een schending van het exclusief eigendomsrecht van AUTOMATIC SYSTEMS en een inbreuk die wordt gesanctioneerd door artikel 2.20 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom.

De onderhavige Voorwaarden geven u in geen geval het recht om de merken, logo’s en foto’s van AUTOMATIC SYSTEMS, zijn dochterondernemingen of verbonden entiteiten, of beherende ondernemingen te gebruiken.

De databanken die zich al dan niet op de Website bevinden zijn beschermd door bepalingen inzake de juridische bescherming van databanken. Bijgevolg verbiedt AUTOMATIC SYSTEMS uitdrukkelijk elk hergebruik, reproductie of extractie van gegevens uit deze databanken.

Het niet-bevoegde hergebruik, de reproductie of extractie is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

AUTOMATIC SYSTEMS behoudt zich het recht voor inhoud, berichten, tekst, afbeeldingen en grafische elementen te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving wanneer deze niet conform de wetgeving en regelgeving van toepassing zijn.

In de veronderstelling dat u inhoud van de Website (tekst, afbeeldingen…) wenst te gebruiken dient u hiervoor schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming te ontvangen van AUTOMATIC SYSTEMS, zijn dochterondernemingen of verbonden entiteiten door een schriftelijke aanvraag te versturen naar het adres hierboven vermeld in de paragraaf ‘Wettelijk verplichte informatie’.

Privacy

Als gebruiker van de Website dient u de wetgeving van toepassing te respecteren, en dan in het bijzonder de wettelijke bepalingen inzake IT, bestanden, vrijheden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een inbreuk op deze wetgeving is strafbaar.

Het is niet toegestaan nominatieve informatie waar u toegang tot heeft te verzamelen of onjuist weer te geven, en in het algemeen, acties te ondernemen die de privacy, de eer, de gevoeligheid, het imago van het merk, het imago van een persoon, zowel een natuurlijk persoon als rechtspersoon, en met name van AUTOMATIC SYSTEMS, zijn dochterondernemingen, verbonden entiteiten en leidinggevenden zouden kunnen schaden door belasterende, provocerende, kwaadwillige, denigrerende of bedreigende vermeldingen, berichten of teksten te vermijden op eender welke drager.

Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

Als gebruiker van de Website erkent u dat u beschikt over de nodige vaardigheden en middelen om de Website te bezoeken en te gebruiken.

AUTOMATIC SYSTEMS en zijn bijdragende partijen stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle informatie die wordt weergegeven op de Website exact en up-to-date zijn, door zich het recht voor te behouden de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is echter niet mogelijk te garanderen dat de informatie steeds volledig is of niet zal worden gewijzigd door een derde partij (hacking, virus). AUTOMATIC SYSTEMS en zijn bijdragende partijen zijn niet (rechtstreeks of onrechtstreeks) aansprakelijk voor vertragingen, fouten of weglatingen wat betreft de inhoud en het gebruik van deze pagina’s, noch voor technische onderbrekingen of wanneer de Website niet reageert.

U bevestigt dat u ervan op de hoogte bent dat de website 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, IT-gerelateerde problemen, problemen gerelateerd aan het telecomnetwerk of andere technische problemen. Ook voor onderhoud kan AUTOMATIC SYSTEMS de Website onderbreken. AUTOMATIC SYSTEMS zal gebruikers hiervoor op voorhand op de hoogte brengen. AUTOMATIC SYSTEMS is niet verantwoordelijk voor vertragingen, gebruiksproblemen of incompatibiliteit tussen de Website en bestanden, uw browser of een ander programma waarmee u toegang krijgt tot de Website.

AUTOMATIC SYSTEMS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks of onrechtstreekse (gevolg)schade die voortvloeit uit de verspreiding van een virus door een derde partij via de Website dat uw informaticasysteem kan aantasten wanneer u verbinding maakt met de Website, er gebruik van maakt of erop surft. AUTOMATIC SYSTEMS kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of bijhorende schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot technische defecten, de verspreiding van vertrouwelijke documenten, verlies van gegevens), noch voor andere onrechtstreekse schade die wordt aangebracht tijdens of ten gevolge van het gebruik van de Website.

AUTOMATIC SYSTEMS stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die verspreid wordt op de website correct is, en hij behoudt zich dan ook het recht voor deze inhoud te corrigeren op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. AUTOMATIC SYSTEMS en zijn bijdragende partijen garanderen in geen geval dat en zijn ook niet aansprakelijk voor de mate waarin de informatie op de Website geschikt, geordend, nauwkeurig, feilloos, waarheidsgetrouw, origineel, actueel, trouw en commercieel, kwaliteitsvol, gegrond en beschikbaar is. Elke internetgebruiker aanvaardt integraal de risico’s verbonden aan de waarde die hij zelf toekent aan de informatie. Foutieve informatie of weglatingen kunnen voorkomen door tikfouten of lay-outfouten. Als u dergelijke fouten opmerkt, nodigen wij u vriendelijk uit deze aan ons te melden zodat wij deze kunnen verhelpen.

De elementen op de Website worden in ongewijzigde staat geleverd, zonder impliciete of expliciete aansprakelijkheid. AUTOMATIC SYSTEMS verwerpt resoluut elke interpretatie waarbij wordt aangenomen dat de inhoud op de Website commercieel getint is of aanzet tot het kopen van aandelen of andere al dan niet beursgenoteerde waardepapieren van AUTOMATIC SYSTEMS, van één van zijn rechtstreekse of onrechtstreekse dochterondernemingen of van zijn verbonden entiteiten.

AUTOMATIC SYSTEMS behoudt zich het recht voor elementen naar eigen goeddunken aan te passen op de Website. In het kader van het bijwerkings- en optimalisatiebeleid van de Website kan AUTOMATIC SYSTEMS besluiten om de onderhavige Voorwaarden aan te passen.

Alle gedateerde informatie die op de Website wordt gepubliceerd is enkel geldig voor de gepreciseerde datum.

We herinneren u er graag aan dat briefgeheim online niet kan worden gegarandeerd en dat elke internetgebruiker de nodige maatregelen moet treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen het gevaar van eventuele virussen die op het internet circuleren.

De Website kan toegang geven tot andere websites van AUTOMATIC SYSTEMS of van bedrijven van de Groep BOLLORE, die elk hun eigen wettelijk verplichte informatie kunnen bevatten die internetgebruikers dienen te raadplegen, te respecteren en indien nodig goed te keuren.

Hyperlinks

Hyperlinks die verwijzen naar andere websites vallen niet onder de aansprakelijkheid van AUTOMATIC SYSTEMS, met name wanneer het inhoud van deze websites en mobiele applicaties betreft en in het bijzonder wanneer het commerciële aanbiedingen betreft die aan u worden voorgesteld.

AUTOMATIC SYSTEMS, zijn dochterondernemingen en verbonden entiteiten weigeren formeel elke aansprakelijkheid wat betreft de inhoud van de websites en/of de mobiele applicaties waarnaar ze linken. Deze links worden ter informatie voorgesteld aan de gebruikers van de Website of van de websites en mobiele applicaties van zijn dochterondernemingen en verbonden entiteiten. De beslissing om deze links te activeren is een beslissing die enkel en alleen aan de gebruikers van de Website toebehoort.

Waarschuwing over informatie van voorspellende aard

De Website kan bepaalde niet-historische gegevens bevatten die voorspellende uitspraken doen, met name toekomstige stellingen over evenementen, trends, plannen of toekomstige doelstellingen. Deze stellingen zijn gebaseerd op de opinie en actuele hypotheses van het management en zijn onderhevig aan belangrijke risico’s en onzekerheden, wat een aanzienlijk verschil kan teweegbrengen tussen reële resultaten en de resultaten die expliciet en impliciet in deze stellingen (of eerdere resultaten) worden weergegeven. Bijkomstige informatie over risico’s en onzekerheden is te vinden in de documenten die AUTOMATIC SYSTEMS heeft ingediend bij de bevoegde autoriteiten. Voorspellende stellingen worden op een bepaalde datum voorgesteld en AUTOMATIC SYSTEMS verbindt er zich niet toe deze bij te werken of te reviseren, of dat nu op basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om een andere reden zou zijn.

Wetgeving van toepassing

Indien, om welke reden dan ook, een bevoegde rechterlijke instantie van mening is dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is, tast de ongeldigheid van deze bepaling in geen geval de geldigheid van de rest van de Voorwaarden aan, die bijgevolg in voege blijven.

Deze Website valt onder de Belgische wetgeving. Deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd conform de Belgische wetgeving. Bezoekers die toegang hebben tot de Website vanuit het buitenland moeten zich ervan vergewissen dat zij de lokale wetgeving respecteren.


Beleid inzake privacy, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy dragen wij hoog in het vaandel. Wij verbinden ons ertoe u zo goed mogelijk te informeren, uw rechten te respecteren en u de kans te geven te controleren wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Hieronder vindt u informatie over de gegevens die wij verzamelen, de redenen waarom wij deze gegevens bijhouden, gedurende welke periode we dit doen en wat uw rechten zijn inzake privacy en hoe u deze kunt uitoefenen.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke gegevensverwerking waarbij u kunt worden geïdentificeerd als natuurlijk persoon.

De notie ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, het registreren, het organiseren, het bewaren, het bijwerken, het wijzigen, het opvragen, het raadplegen, het gebruiken, het verspreiden of het ter beschikking stellen, het vergelijken, het combineren, het archiveren, het wissen of het definitief vernietigen van deze gegevens.

I. Aard van de persoonsgegevens verzameld door AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMATIC SYSTEMS verbindt zich ertoe de toestemming van gebruikers en klanten te vragen en hen de kans te geven bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van deze gegevens voor bepaalde doeleinden indien nodig (meer weten).

Soorten persoonsgegevens verzameld door AUTOMATIC SYSTEMS:

 • Naam, voornaam
 • Postadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

In principe zullen er geen andere persoonsgegevens van u gevraagd worden.

II. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de naamloze vennootschap AUTOMATIC SYSTEMS, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in Avenue Mercator 5, 1300 Wavre, ingeschreven in de KBO onder het ondernemingsnummer 0406.762.669.

Om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke, zie punt IX hieronder.

U kunt ook contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris, Eric LAURON, door te mailen naar dpo@automatic-systems.com of door te schrijven naar het volgende adres:

AUTOMATIC SYSTEMS

Beheer van persoonsgegevens

Avenue Mercator 5

1300 Wavre

III. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens van gebruikers door AUTOMATIC SYSTEMS heeft als wettelijke grondslag:

 • Het aanvaarden van de algemene voorwaarden van contracten die worden gesloten tussen AUTOMATIC SYSTEMS en een klant of leverancier;
 • De toestemming van gebruikers van de Website wanneer deze wordt vereist door de wetgeving van toepassing, met name in het kader van commerciële prospectie en cookies;
 • Het rechtmatig belang van AUTOMATIC SYSTEMS om de kwaliteit en veiligheid van zijn dienstverlening en zijn Website te garanderen en te verbeteren;
 • Het rechtmatig belang van AUTOMATIC SYSTEMS om indien nodig vrijblijvende tevredenheidsenquêtes te voeren over zijn dienstverlening met als doel deze te verbeteren;
 • Het naleven van zijn legale en wettelijke verplichtingen ten opzichte van de autoriteiten.

Persoonsgegevens die door middel van de Website worden verzameld om aanvragen van gebruikers van de Website te behandelen (verzoek om informatie, antwoorden op vragen) en gebruikers te informeren over producten en diensten die AUTOMATIC SYSTEMS aanbiedt of om onze dienstverlening aan te passen aan de verwachtingen van onze klanten en gebruikers en zo de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

IV. Cookies op de Website

AUTOMATIC SYSTEMS wijst u erop dat deze Website gebruikmaakt van cookies.

Gebruikers zijn er bijgevolg van op de hoogte dat informatie (‘Cookies’) tijdelijk kan worden bewaard op de harde schijf van hun computer of hun mobiel toestel om de navigatie op de Website te vereenvoudigen of om statistieken te verzamelen. Een Cookie is een gegevensbestand die niet voor identificatie wordt gebruikt, maar om informatie over de navigatie op de Website bij te houden. Zo kan het aantal bezoeken en tijd die gebruikers op een pagina blijven worden geanalyseerd, met als doel de kwaliteit van de Website te verbeteren.

Door op de pictogrammen van sociale netwerken zoals Twitter en Facebook op de Website te klikken, en indien de gebruiker de Cookies heeft aanvaard door verder te surfen op de Website, kunnen ook deze sociale netwerken Cookies achterlaten op de gebruikte toestellen (computer, smartphone, tablet).

Tenzij gebruikers hiertegen bezwaar aantekenen kan AUTOMATIC SYSTEMS met de post of via e-mail commerciële informatie verzenden naar gebruikers over producten en diensten van AUTOMATIC SYSTEMS.

V. Ontvangers van de gegevens

Enkel in de veronderstelling dat u uw akkoord hiertoe hebt gegeven, worden uw gegevens indien nodig doorgegeven aan de bedrijven die deel uitmaken van de Groep waartoe AUTOMATIC SYSTEMS behoort, namelijk de Groep BOLLORE.

VI. Maatregelen voor de beveiliging en opslag van gegevens

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens en uw privacy te beschermen.

Onze medewerkers zijn opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Voor elk project waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, evalueren we eerst de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens, waarbij uw belangen steeds voorop worden gesteld.

Om uw gegevens te beschermen treffen we verschillende technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang en gebruik, verlies of diefstal, namelijk: bescherming met een wachtwoord, encryptiesoftware voor de harde schijf, firewall, antivirus, detectie van indringers en afwijkingen en toegangscontrole voor onze medewerkers. In geval van gegevenslekken met schadelijke gevolgen voor uw persoonsgegevens wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht als klant, conform de wetgeving.

De software van onze producten wordt voortdurend bijgewerkt.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf met toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt. Deze werknemers werden zorgvuldig geselecteerd. Zij hebben enkel toegang tot uw gegevens naargelang dit nodig is voor de correcte uitvoering van hun taken.

De verzamelde persoonsgegevens worden op servers in Frankrijk bewaard.

VII. Onderaannemers en veiligheidsmaatregelen in geval van onderaanneming

Wanneer een gegevensverwerking moet worden uitgevoerd door een verwerkingsverantwoordelijke doen wij uitsluitend een beroep op onderaannemers die voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de verwerking voldoet aan de eisen van ons beleid en de bescherming van uw rechten garandeert.

De onderaannemer mag geen andere onderaannemer aanstellen zonder onze voorafgaande, specifieke of algemene toestemming. In geval van een algemene schriftelijke toestemming brengt de onderaannemer ons op de hoogte van elke voorziene wijziging wat betreft de samenwerking met nieuwe of andere onderaannemers, zodat wij bezwaar kunnen aantekenen indien nodig tegen deze wijzigingen.

De verwerking door een onderaannemer is onderhevig aan een contract of een andere juridische overeenkomst op grond van het recht van de Unie of het recht van een lidstaat dat de onderaannemer aan ons bindt en het onderwerp, de duur, aard en het doel van de verwerking, alsook het type persoonsgegevens en categorieën van betrokken personen, onze verplichtingen en onze rechten definieert.

Dit contract of een andere juridische overeenkomst voorziet in het bijzonder dat de onderaannemer:

a) enkel persoonsgegevens verwerkt op basis van gedocumenteerde instructies van ons, met inbegrip van gegevensoverdracht van persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie, tenzij deze verwerking wettelijk verplicht is op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de onderaannemer onderhevig is. In dat geval stelt de onderaannemer ons op de hoogte van deze juridische verplichting inzake de verwerking, tenzij deze wetgeving dergelijke informatie om belangrijke redenen van openbaar belang verbiedt;

b) erop toeziet dat de personen die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken de vertrouwelijkheid respecteren of onderhevig zijn aan een wettelijke geheimhoudingsplicht;

c) alle vereiste maatregelen treft om de veiligheid van de verwerking te garanderen;

d) de voorwaarden uit voorgaande paragrafen respecteert inzake de aanstelling van een andere onderaannemer;

e) rekening houdt met de aard van de verwerking, en ons helpt om, in de mate van het mogelijke, te voldoen aan onze verplichting om gevolg te geven aan aanvragen waarbij betrokken personen zich beroepen op hun rechten, door middel van geschikte technische en organisatorische maatregelen;

f) ons helpt om te kunnen garanderen dat voorziene verplichtingen worden gerespecteerd, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie ter beschikking van de onderaannemer;

g) naar ons goeddunken, persoonsgegevens verwijdert of deze doorstuurt naar de verwerkingsverantwoordelijke op het einde van de dienstverlening waarvoor de verwerking vereist was, en bestaande kopieën vernietigt, op voorwaarde dat het recht van de Unie of van de lidstaat de bewaring van persoonsgegevens niet vereist; en,

h) ons de nodige informatie verschaft om de naleving van de voorziene verplichtingen uit dit artikel aan te tonen en om de uitvoering van audits mogelijk te maken, met inbegrip van inspectie door ons of een andere controleur die hij heeft gemandateerd, en bijgevolg bij te dragen aan deze audits.

In het kader daarvan brengt onze onderaannemer er ons onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte wanneer, naar zijn mening, een instructie een schending van dit beleid of andere bepalingen van het recht van de Unie of de lidstaten inzake gegevensbescherming betekent.

VIII. Bewaringstermijn

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de contractuele relatie. Zodra deze is afgelopen worden de gegevens gewist.

Bepaalde gegevens kunnen echter maximaal 10 jaar worden bewaard, met ingang vanaf de beëindiging van de commerciële relatie, zodat AUTOMATIC SYSTEMS in staat is zijn legale en wettelijke verplichtingen na te leven, alsook verplichtingen inzake aansprakelijkheid.

IX. Recht van inzage, recht op correctie, recht op vergetelheid, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht van bezwaar, recht op niet-profilering en bekendmaking van veiligheidsgebreken

Conform de Europese wetgeving van toepassing hebben gebruikers de volgende rechten:

 • Recht van inzage (art. 15 AVG) en recht op correctie (art. 16 AVG), bijwerking en vervollediging van gegevens;
 • Recht op verwijdering van gegevens (art. 17 AVG) wanneer deze niet nauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of vervallen zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de communicatie en de bewaring verboden is;
 • Recht om te allen tijde toestemming in te trekken (art. 13-2c AVG);
 • Recht op beperking van de gegevensverwerking (art. 18 AVG);
 • Recht van bezwaar tegen gegevensverwerking om wettelijk toegestane redenen (art. 21 AVG);
 • Recht op de overdraagbaarheid van gegevens die de gebruikers hebben aangeleverd, wanneer deze gegevens onderwerp uitmaakten van geautomatiseerde verwerking, op basis van hun toestemming of een contract (art. 20 AVG);
 • Recht om het lot van de gegevens van gebruikers en klanten na hun overlijden te bepalen en om aan te geven aan welke derde partij AUTOMATIC SYSTEMS deze gegevens (al dan niet) moet doorgeven. Zodra AUTOMATIC SYSTEMS kennis heeft genomen van het overlijden van een gebruiker en indien deze laatste geen specifieke instructies heeft gegeven, verbindt AUTOMATIC SYSTEMS zich er dan ook toe de gegevens te verwijderen, tenzij de bewaring ervan nodig blijkt ten behoeve van bewijsvoering of omwille van een wettelijke verplichting (zoals de bewaring van elementen die verband houden met de commerciële relatie tussen AUTOMATIC SYSTEMS en een klant).

 

Om uw rechten inzake persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

dpo@automatic-systems.com

of

AUTOMATIC SYSTEMS

Beheer van persoonsgegevens

Avenue Mercator 5

1300 Wavre 

X. Klachten

Indien u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 


Toestemming voor het contactformulier

Door dit formulier in te dienen ga ik ermee akkoord dat de informatie in dit formulier gebruikt en verwerkt wordt om contact met mij op te nemen in het kader van de commerciële relatie die voortvloeit uit dit verzoek om een offerte, informatie, afspraak of contact.

In de veronderstelling dat u akkoord gaat, wordt uw aanvraag zo snel mogelijk door één van onze medewerkers verwerkt.

Indien u niet akkoord gaat, zijn wij niet in staat gevolg te geven aan uw aanvraag en zult u terug naar de homepage worden gestuurd.

Website-tracking uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om niet gevolgd te worden door onze Matomo Analytics-instantie hieronder:


You seem to be navigating from the United States or Canada.
Please continue your visit on our North American website.